office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88Договір про надання фінансового кредиту у формі кредитної лінії

Цей договір складено на підставі «Правил №1 надання ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» фінансових кредитів» (надалі «Правила №1») та використовує поняття та термінологію, що визначені «Правилами №1».

Цей договір має Специфікацію, як свою невід’ємну частину, яка містить конкретні відомості та показники, необхідні для розрахунків та виконання взаємних зобов’язань між сторонами Договору. Номер Договору та дата його укладання є ідентичними відповідним реквізитам Специфікації. Договір без Специфікації не є дійсним.

Повне Товариство “Ломбард “УМКВ і Компанія”, в особі працівника ломбардного відділення (п. 1 Специфікації), який діє на підставі довіреності, іменоване далі “Кредитор”, з одного боку, і “Позичальник” (п. 3 Специфікації), з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. У відповідності до «Правил №1», Кредитор надає Позичальнику фінансовий кредит у формі кредитної лінії, з лімітом згідно з п.8.1. Специфікації. Суму траншу, що Позичальник отримує при укладанні Договору, наведено в п. 8. Специфікації.

2. Позичальник зобов’язаний повернути повну суму кредиту та сплатити суму за користування кредитом не пізніше терміну, вказаного в п. 5 Специфікації. При цьому строк користування кредитом у календарних днях зазначено у п. 4 Специфікації.

3. За користування кредитною лінією Позичальник сплачує Кредитору суму, розраховану, виходячи з добової процентної ставки (базової), вказаної у п. 9 Специфікації та фактичного строку користування, який не може бути меншим за 1 (одну) добу. Відповідна річна відсоткова ставка вказана у п. 9.1.Специфікації.

4. Усі платежі між Кредитором та Позичальником здійснюються у готівковій формі, через касу відповідного ломбардного відділення та (або) у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, з використанням сервісів, що доступні Позичальнику на Веб-сайті Кредитора. (див. п.5 «Правил №1»)

5. Усі розрахунки поточних заборгованостей провадить Програмно-апаратний комплекс (надалі ПАК), виходячи з фактичного строку користування кредитом у календарних днях, та поточним (на кожен календарний день) розміром суми кредиту.

6. У будь-який момент дії договору Позичальник може змінити (збільшити чи зменшити) поточну суму кредиту в межах ліміту з п. 8.1. Специфікації. Для збільшення суми кредиту обов’язково здійснюється верифікація Позичальника, у тому числі, але не виключно, шляхом відправлення одноразового верифікатора на фінансовий телефон Позичальника. Неодмінною умовою зміни суми кредиту, є сплата суми за користування кредитом, що розрахована на момент такої зміни.

7. У разі перевищення зазначеного у п. 4 Специфікації строку користування більш, ніж до терміну, вказаному в п.10 Специфікації, сума за користування до цього терміну розраховується за базовою відсотковою ставкою (п.9.Специфікації), а після цього терміну – за процентною ставкою, вказаною в п.10 Специфікації.

8. Забезпеченням зобов’язань Позичальника повернути суму кредиту та сплатити суму за користування кредитною лінією є застава майна Позичальника за договором застави майна до ломбарду, укладеного під номером та датою, що є ідентичними відповідним реквізитам Специфікації.

9. Відповідно до п. 6.1. «Правил №1», Договір вважається пролонгованим, у разі повної сплати Позичальником на користь Кредитора суми за користування кредитом.

10. Відповідно до п. 6.2. «Правил №1», Договір вважається пролонгованим, у разі повного виконання грошових зобов’язань згідно п.2 Договору, за умови, що предмет застави залишається у володінні Кредитора.

11. Цей договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання взаємних грошових та майнових зобов’язань, які виникли у зв’язку з Договором.

12. Кредитор має право укладати договори щодо відступлення права вимоги за Договором з будь-якою третьою особою, без окремої згоди Позичальника.

13. Позичальник надає Кредитору свою згоду на збір, зберігання, обробку та використання своїх персональних даних, відповідно до законодавства України та нормативних актів НБУ у порядку, визначеному п.8 «Правил №1», в тому числі тих даних, що складають кредитну історію Позичальника.

14. Позичальник ознайомлений з «Правилами №1», їх положення йому зрозумілі, він повністю з ними погоджується, що підтверджує його підпис на Специфікації

15. Позичальнику надано інформацію, зазначену в ст. 12 (п.п. 2-6) Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” у повному обсязі, до укладання цього договору, що підтверджує його підпис на Специфікації.