office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88Договір застави рухомого майна до ломбарду

Цей договір складено на підставі Правил ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» №2 «Приймання рухомого майна фізичних осіб у заставу, на відповідальне зберігання, у якості забезпечення зобов’язань» (надалі «Правила №2») та використовує поняття та термінологію, що визначені «Правилами № 2».

Цей договір має Специфікацію, як свою невід’ємну частину, яка містить конкретні відомості та показники, необхідні для розрахунків та виконання взаємних зобов’язань між сторонами Договору. Номер Договору та дата його укладання є ідентичними відповідним реквізитам Специфікації. Договір без Специфікації не є дійсним.

Повне Товариство “Ломбард “УМКВ і Компанія”, в особі працівника ломбардного відділення (п. 1 Специфікації), який діє на підставі довіреності, іменоване далі “Заставодержатель”, з одного боку, і “Заставодавець” (п. 3 Специфікації), з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю рухоме майно (надалі – Предмет), вказане у п.6 Специфікації, яке є предметом застави за цим договором.

2. Заставодавець заявляє та засвідчує власним підписом на Специфікації, що Предмет є виключно його приватною власністю, при цьому право власності на Предмет, набуте Заставодавцем, є правомірним, нікому іншому Предмет не належить, під заставою або у найму у третіх осіб не перебуває, не є об’єктом судових суперечок та не перебуває під забороною відчуження та переміщення (арештом).

3. Заставодавець погоджується з описом та характеристиками Предмету, що наведені у п.6 Специфікації.

4. За згодою Заставодержателя та Заставодавця (далі – Сторони), Предмет оцінено в суму, зазначену у п. 7 Специфікації.

5. Заставодержатель несе відповідальність перед Заставодавцем за втрату або пошкодження Предмета, у межах його оцінної вартості.

6. Застава Предмету є забезпеченням зобов’язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитором, що виникли відповідно до Договору про надання фінансового кредиту у формі кредитної лінії, укладеного під номером та датою, що є ідентичними відповідним реквізитам Специфікації (надалі – Договір кредиту).

7. У разі невиконання Заставодавцем його зобов’язань, вказаних у п.6 Договору, у повному обсязі, Заставодержатель, без додаткових повідомлень та у будь-який час, має право звернути стягнення на предмет застави. У цьому разі Заставодержатель має право (у тому числі, але не виключно) реалізувати предмет застави або результат його перетворення (у тому числі від імені Заставодавця) або залишити Предмет за собою. Факт невиконання зобов’язань, вказаних у п.6 Договору, після настання граничного терміну їх виконання, вважається наданням Заставодавцем дозволу на розпорядження Предметом та дорученням діяти від його імені щодо цього майна.

8. У випадку, якщо Заставодавець у повному обсязі виконав зобов’язання за Договором кредиту, Предмет перестає бути предметом застави і знаходиться на відповідальному зберіганні і володінні Заставодержателя, до моменту повернення Заставодавцю. У разі повторного виникнення таких зобов’язань, Предмет знову стає предметом застави, на попередніх, вказаних у Договорі, умовах.

9. Цей договір набуває чинності в момент підписання Сторонами та передачі Предмету у володіння Заставодержателю. Договір діє до моменту повернення Предмету Заставодавцю або до моменту звернення стягнення на заставлене майно. Договір може бути змінено або розірвано за згодою Сторін.

10. Заставодавець ознайомлений з «Правилами № 2», їх положення йому зрозумілі, він повністю з ними погоджується, що підтверджує його підпис.

11. Заставодавцю надано інформацію, зазначену в ст.10 (п.п.6-11) Закону України “Про Захист прав споживачів” у повному обсязі, до укладання цього договору, що підтверджує його підпис на Специфікації.