office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88


Правила № 1


ПТ «ЛОМБАРД УМКВ і Ко»


НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Правила №1 ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» надання фінансових кредитів» (надалі – «Правила №1» ) встановлюють порядок, за яким ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» (надалі – Товариство) надає кошти у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

1.2. ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» є фінансовою установою – Свідоцтво ЛД №133 від 26.10.2004 р., та проводить діяльність, яку регламентують ці «Правила №1», на підставі Ліцензії «На надання коштів у позику (у тому числі на умовах фінансового кредиту)», виданої на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг України від 05.11.2015 р., та переоформленої на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.01.2017р., за №163 (діюча безстроково) .

1.3. Державне регулювання такої діяльності здійснює Національний Банк України, скарги приймаються за реквізитами – м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Телефон 0-800-505- 240,
Електронна адреса nbu@bank.gov.ua

1.4. «Правила №1» набувають чинності з дати їх затвердження та підлягають оприлюдненню на веб-сайті Товариства не пізніше наступного робочого дня після такої дати, та діють до розміщення на веб-сайті нової редакції «Правил №1»


2.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цих «Правил №1», нижченаведені визначення та поняття тлумачяться наступним чином:

2.1. Ломбардна операція , у розумінні Товариства – сукупність певних дій та послуг (фінансових та супутніх), що надаються ломбардом Клієнту-фізичній особі, а саме:

-оцінювання можливого предмета застави (див.);
-визначення, виходячи з такого оцінювання, можливого максимального розміру кредиту, тобто, ліміту кредитної лінії (див.);
-ідентифікація та верифікація Клієнта (див.);
-оформлення, після погодження умов кредитування, усіх необхідних документів;
-приймання на відповідальне зберігання предмета застави (див. операція застави);
-відкриття кредитної лінії (див.) Клієнту шляхом підписання договору надання фінансового кредиту (див.);
-надання готівкових (безготівкових) грошових коштів Клієнту в межах ліміту кредитної лінії;
– приймання таких коштів від Клієнта у вигляді повернення сум кредиту (див.) та сплати сум за користування кредитом (див.);
-повернення Клієнту його майна або звернення стягнення на таке майно;

2.2. Клієнт – фізична особа, яка має намір укласти, або вже уклала з Товариством договір про надання кредиту ( у цьому разі – Позичальник).

2.3. Ломбардне відділення – відокремлений підрозділ Товариства, що не є юридичною особою і не має власного балансу. Єдиним видом діяльності ломбардного відділення є проведення ломбардних операцій від імені та за дорученням Товариства.

2.4. Програмно-апаратний комплекс (надалі ПАК) – облікова та реєструюча програмна система Товариства, що включає до себе автоматизоване робоче місце касира-експерта.
ПАК використовується Товариством ( у тому числі, але не виключно) для укладання, обслуговування та обліку договорів з фізичними особами – Клієнтами ломбарду.

2.5. Касир-експерт – працівник на ломбардному відділенні, тобто, оператор ПАК, особа, що безпосередньо здійснює ломбардні операції. Касир-експерт виконує свої посадові обов’язки на підставі довіреності, що видана директором Товариства, та у межах посадової інструкції.

2.6. Заявка на отримання кредиту – документ (інформаційний блок, у тому числі усний), що містить бажані Клієнтом умови кредитування, деякі особисті дані Клієнта, необхідні для первинної ідентифікації, а також інші відомості, які Товариство вважає за необхідне отримати від Клієнта.
Надання таких відомостей – особисте рішення Клієнта, у будь – який момент він може відмовитись від подання Заявки або від вже поданої Заявки, і відповідно, від подальших послуг Товариства.
Заявка може подаватися у паперовій (на ломбардному відділенні) або у електронній формі на Веб-сайті Товариства. Заявкою на отримання кредиту вважається також усне звернення та подальша комунікація Клієнта з касиром – експертом ломбардного відділення

2.7. Ідентифікація клієнта – встановлення, за допомогою офіційних документів, персональних даних Клієнта, які необхідні для встановлення ділових відносин з останнім.

2.8. Верифікація клієнта – встановлення відповідності наявних персональних даних Клієнта особі Клієнта

2.9. Кредитний (фінансовій) телефон – телефонний номер, яким користується Клієнт, за допомогою якого Товариство може встановити особистість Клієнта для проведення ломбардних операцій та підписання необхідних документів шляхом використання Одноразового верифікатора./p>

2.10. Одноразовий верифікатор – алфавітно-цифрова (цифрова) випадкова послідовність символів у SMS-повідомленні, яку отримує Клієнт на кредитний (фінансовий) телефон від Товариства. Використовується, у тому числі, для акцепту (електронного підпису) електронних правочинів / документів Клієнтом.

2.11. Предмет застави – рухоме майно, передане Клієнтом у володіння Товариству для забезпечення грошових зобов’язань останнього по укладених між ними договорах кредиту.

2.12. Операція застави – передача предмета застави Клієнтом у володіння Товариству, на зберігання, за договором, з накладенням знаків, що свідчать заставу, або без такого.

2.13. Оцінна вартість предмета застави – погоджена з Клієнтом вартість предмета застави, яку визначає касир-експерт, та яка використовується для визначення ліміту кредитної лінії, а також для визначення межі відповідальності Товариства при зберіганні предмета застави.

2.14. Сума кредиту – грошові зобов’язання Клієнта – Позичальника, які виникають в момент отримання останнім грошових коштів (траншей – див.) у межах ліміту кредитної лінії, та зникають після повернення таких коштів Товариству. Сума кредиту підлягає поверненню не пізніше узгодженого у договорі з Клієнтом терміну.
Розрахунок поточного значення суми кредиту здійснюється автоматично, за допомогою ПАК.
У забезпечення повернення суми кредиту та суми за користування кредитом передається предмет застави.

2.15. Кредитна лінія – форма договірних кредитних відносин між Товариством і Клієнтом – Позичальником, згідно з якими останній має право самостійно визначати час, розмір та спосіб отримання й повернення грошових коштів у межах ліміту кредитної лінії, в період строку дії договору надання кредиту.

2.16. Ліміт кредитної лінії – максимально можливий розмір Суми кредиту, яку Позичальник отримує за договором надання кредиту. Ліміт кредитної лінії, зазвичай, не перевищує оцінну вартість предмета застави і розраховується, як певний відсоток від такої оцінної вартості.

2.17. Транш – визначена у грошових одиницях частина суми кредиту, що, у межах ліміту кредитної лінії, надається Клієнту-Позичальнику за його усною або письмовою або електронною заявою.

2.18. Відсоткова ставка – визначена у відносних величинах добова або річна плата за користування кредитом.

2.19. Сума за користування кредитом – перерахована у гроші відсоткова ставка, що розраховується в залежності від фактичного часу користування кредитом, та яку, згідно з договором, Клієнт зобов’язаний сплатити Товариству.

2.20. Договір про надання фінансового кредиту, Договір застави рухомого майна до ломбарду – затверджені Товариством тексти договорів, що зумовлюють усі загальні умови надання кредиту під заставу, з якими погоджується Клієнт під час їхнього укладання.

2.21. Специфікація – невід’ємна частина договорів кредиту та застави, що містить усі необхідні конкретні відомості і розрахунки по договорах.

2.22. Пролонгація договорів – подовження дії договорів на новий строк.

2.23. Реалізація предмета застави або звернення стягнення на заставлене майно – супутня операція Товариства (ломбарду) з продажу або іншого відчуження рухомого майна, що було забезпеченням зобов’язань Клієнта-Позичальника за договором надання кредиту, з метою виконання таких зобов’язань

2.24. Веб-сайт – інтернет сторінка Товариства з доменним ім’ям https://www.umkv.co.ua/, яка використовується, у тому числі, для інформування Клієнта про чинні умови кредитування, а також для зв’язку ПАК з платіжними сервісами, які дозволяють, з використанням реквізитів платіжних карток, здійснювати перерахування грошових коштів.

2.25. Платіжний сервіс – юридична особа, що за оплату (комісію) надає послуги з переказу грошових коштів, з використанням платіжних карток або без такого.

2.26. Офіційна електронна адреса Клієнта – адреса електронної пошти (e-mail), яку було зазначена Клієнтом при проходженні процедури ідентифікації або при заповненні Заявки на отримання кредиту та верифікована за допомогою відповідної процедури.
Офіційна електронна адреса Товариства – та, що зазначена у якості такої на Веб-сайті.


3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ КЛІЄНТА З ПОТОЧНИМИ УМОВАМИ КРЕДИТУВАННЯ

Усі умови проведення ломбардної операції мають бути повідомлені Клієнту заздалегідь. Таким повідомленням є розміщення актуальних умов та тексту цих «Правил» на Веб – сайті Товариства, на «Куточку споживача» у приміщенні ломбардного відділення або в іншій спосіб.
За проханням Клієнта, умови можуть бути додатково роз’яснені (розтлумачені) касиром-експертом усно, наприклад, у процесі прийняття Заявки на надання кредиту.

Частина з умов надання ломбардної послуги є математичними змінними величинами для ПАК, які розділяються на ті, що визначає (за домовленістю з Клієнтом) касир-експерт, та ті, що визначають (згідно з ринковою кон’юнктурою) відповідні підрозділи Товариства.

Відповідні підрозділи Товариства визначають:
• відсоткову ставку;
• підвищену відсоткову ставку та термін початку її застосування;
• діючі знижки;
• співвідношення між оцінною вартістю та лімітом кредитної лінії;
• інші змінні величини.

Запис на машинний носій комп’ютерної системи цих розрахункових величин здійснюється головним технологом Товариства у спеціальному режимі доступу до ПАК.

Касир-експерт визначає:
• оцінну вартість предмета застави;
• строк дії договору з Клієнтом;
• розмір першого траншу кредитної лінії

Запис на машинний носій комп’ютерної системи цих розрахункових величин здійснюється касиром-експертом.

Касир-експерт зобов’язаний ознайомити Клієнта з усіма значеннями вищезгаданих змінних величин до моменту укладання договорів.

Товариство не має права в односторонньому порядку змінювати умови договорів, якщо такі зміни мають наслідком збільшення відсоткових ставок, за винятком випадків, що встановлені законом.

Відповідно до умов чинного законодавства України, Товариство зобов’язано ознайомити Клієнта з наступними витягами з Законів України:

– із Закону України «Про захист персональних даних»

Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати
відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані,
що містяться у відповідній базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці
дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

– із Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:
1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.
На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;
4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, про:
1) особу, яка надає фінансові послуги:
а) найменування (для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);
в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги;
г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;
ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;
д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;

2) фінансову послугу – загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат;
3) договір про надання фінансових послуг:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

6. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом.

Товариство розміщує на Веб-сайті актуальну інформацію про себе та про свою фінансову діяльність у тому обсязі, у якому це вимагає чинне законодавство України.


4. ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА

Ідентифікації та верифікації Клієнта вимагає чинне законодавство України, зокрема:
– у сфері кредитування фізичних осіб;
– у сфері регулювання обігу дорогоцінних металів;
– у сфері електронної комерції;
– у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, дії та послуги, що входять до ломбардної операції, проводяться та надаються тільки за наявності паспорта або іншого подібного офіційного документа, що засвідчує особу Клієнта.
Додатковою умовою проведення ломбардної операції, згідно вимог чинного законодавства України, є наявність у Клієнта довідки про індивідуальний номер облікової картки платника податків.

У випадку зміни персональних даних та/або банківських (платіжних) реквізитів, зазначених у Договорах кредиту та застави та інших документах, Клієнт і Товариство зобов’язані повідомити один одного про це у триденний строк.
Клієнт повідомляє особисто, на відповідному ломбардному відділенні, або шляхом направлення електронного листа зі своєї офіційної електронної адреси, або рекомендованого листа поштою.
Товариство повідомляє шляхом оприлюднення відповідних змін на Веб-сайті.

Забороняється надавати послуги, що входять до ломбардної операції, особам, що не досягли 18-річного віку

4.1. Ідентифікація

Ідентифікація клієнта може здійснюватися в двох режимах: off-line (на ломбардному відділенні) та on-line (без фізичного візиту на ломбардне відділення).
Для off-line ідентифікації клієнт надає касиру-експерту паперовий паспорт і довідку про номер облікової картки платника податків (або довідку про відмову від такого номера), або картку-паспорт, або електронний паспорт (після набуття чинності відповідного закону). За допомогою цих документів та зі слів клієнта касир-експерт встановлює й заносить до ПАК такі його персональні дані:
• прізвище;
• ім’я;
• по-батькові (якщо є);
• дата народження;
• серія та номер паспорта;
• дата видачі паспорта та орган, що його видав;
• номер облікової картки платника податків (за наявності);
• адреса проживання;
• кредитний (фінансовий) телефон;
• електронна адреса (необов’язково);
• профілі соціальних мереж (необов’язково).
Клієнт, який має рахунок у банку, має можливість бути ідентифікованим без візиту на ломбардне відділення (on-line). Для цього використовується система BankID. За її допомогою веб-сайт ломбарду перенаправляє клієнта на сторінку банку. Останній за допомогою своєї системи ідентифікації перевіряє особу клієнта й передає ломбарду його персональні дані (ті ж самі, що й у разі off-line ідентифікації). Якщо цих даних виявляється недостатньо для встановлення ділових відносин з Клієнтом, йому пропонується заповнити на Веб-сайті ломбарду відповідні поля.
Ідентифікація Клієнта здійснюється при першому зверненні до ломбарду, у разі зміни його персональних даних або щонайменше один раз на п’ять років.

4.2. Верифікація

При кожному зверненні до ломбарду виконується процедура верифікації Клієнта шляхом:
• візуального порівняння фотографії в офіційних документах з особою Клієнта (в разі off-line звернення);
• відправлення випадкової послідовності цифр на кредитний (фінансовий) телефон Клієнта (в разі on-line звернення).
Якщо верифікований Клієнт ще не має верифікованого номера телефону, ломбард пропонує йому верифікувати його кредитний (фінансовий) телефон. Така верифікація здійснюється шляхом відправки йому на телефон СМС з випадковою послідовністю цифр. У разі off-line ідентифікації Клієнт називає ці цифри касиру-експерту, а останній вводить їх до ПАК. У разі on-line ідентифікації Клієнт самостійно вводить отримані цифри у відповідне поле на веб-сайті. В будь-якому разі введена послідовність цифр порівнюється з відправленою, і, за умови їхнього співпадіння, кредитний (фінансовий) телефон вважається верифікованим.
Клієнт, якого було ідентифіковано за допомогою BankID, вважається верифікованим, він може верифікувати свій кредитний (фінансовий) телефон як on-line, так і off-line. Якщо Клієнта було ідентифіковано off-line, він може верифікувати свій кредитний (фінансовий) телефон лише off-line.
Якщо Клієнт будь-яким чином втратив контроль за кредитним (фінансовим) телефоном, він зобов’язаний якнайшвидше повідомити про це ломбарду, аби не допустити шахрайських дій з боку третіх осіб.


5. РОЗРАХУНКИ МІЖ ТОВАРИСТВОМ ТА КЛІЄНТОМ

Усі платежі між Товариством та Клієнтом здійснюються:

– у готівковій формі , через касу відповідного ломбардного відділення;

– у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, з використанням сервісів, що доступні Клієнту на Веб-сайті Товариства.

– іншим чином, що не суперечить Законодавству України.

При перерахуванні грошових коштів безготівковим шляхом при отриманні Клієнтом сум кредиту, Платіжний сервіс може проводити власні процедури ідентифікації та верифікації Клієнта. Кошти зараховуються за тими платіжними реквізитами, що вказує Клієнт, а кредит вважається наданим у момент такого зарахування.

Товариство може повідомляти Клієнту про факт перерахування коштів шляхом відправлення інформаційного повідомлення (SMS) на номер фінансового телефону.

Усі ризики невірного зарахування безготівкових коштів при отриманні сум кредиту, що виникають внаслідок помилок Клієнта або втрати (передачі третім особам) Клієнтом власних фінансових реквізитів (у тому числі номера фінансового телефону) , несе Клієнт.

Протягом дії договору кредиту, що наданий у формі кредитної лінії, Клієнт має можливість збільшувати або зменшувати суму кредиту у межах ліміту, за умови повної сплати суми за користуванні кредитом, що нарахована на дату такого збільшення або зменшення.

Датою фактичного повернення суми кредиту та/або суми за користування кредитом вважається дата фактичного зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Товариства.

При перерахуванні грошових коштів безготівковим шляхом при поверненні сум кредиту та сум за користування кредитом, усі фінансові ризики, пов’язані з затримкою в надходженні коштів на рахунок Товариства, несе Клієнт.
.
У випадку, якщо Платіжним сервісом встановлена окрема плата за надання послуг, Клієнт самостійно сплачує вартість такої послуги.

Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікувати Договір кредиту та/або Клієнта. Такий платіж не вважається отриманим до моменту його ідентифікації. Усі ризики і наслідки, пов’язані з цим, несе Клієнт.

Клієнт здійснює платежі за договором кредиту у такій черговості :

-у першу чергу, сплата нарахованої суми за користування кредитом;

-у другу чергу, повернення сум кредиту.


6.ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ

Строк дії договору про надання кредиту може бути продовжено за ініціативою (пропозицією) Клієнта, яка вчиняється наступним чином:

-шляхом здійснення на користь Товариства платежу у розмірі не менше суми за користування кредитом, нарахованої на дату такого платежу;

-шляхом здійснення на користь Товариства платежу у розмірі повної заборгованості Клієнта по договору, що розрахована на дату такого платежу та залишення при цьому предмета застави на зберіганні у Товариства.

Така пропозиція (оферта) може надійти від Клієнта протягом строку дії договору про надання кредиту, за умови, якщо не відбулося звернення стягнення на предмет застави, який забезпечував зобов’язання Клієнта за договором.

6.1. Пропозиція (оферта) Клієнта щодо продовження строку дії договору вчиняється шляхом здійснення на користь Товариства платежу у розмірі, не меншому, ніж сума за користування кредитом, що нарахована на дату такого платежу.

В такому випадку пропозиція Клієнта акцептується Товариством автоматично. Новий строк дії договору розраховується з дня здійснення пропозиції Клієнта, та продовжується на кількість днів, що вказана у відповідному пункті договору.
Інші умови договору залишаються незмінними або ж можуть бути змінені за згодою Сторін, за умови укладення додаткової угоди до договору.
Зміна терміну повернення кредиту та, за наявністю, інших умов договору, відображається у ПАК, та вважається Сторонами такою, що вчинена в письмовій формі, виходячи з вимог, встановлених ст.207 Цивільного кодексу України.

6.2. Пропозиція (оферта) Клієнта щодо продовження строку дії договору вчиняється шляхом здійснення на користь Товариства платежу у розмірі повної заборгованості Клієнта по договору, що нарахована на дату такого платежу та залишення при цьому предмета застави на зберіганні Товариства.

В такому випадку пропозиція Клієнта акцептується Товариством у разі згоди останнього вважати рухоме майно, що було предметом застави, майном, що знаходиться на відповідальному зберіганні у Товариства.
Якщо протягом 3-х днів з моменту надходження пропозиції на пролонгацію, Товариство не повідомило Клієнта про зворотне, пропозиція вважається акцептованою.
Договір про надання кредиту при цьому продовжує діяти на тих же умовах, заборгованості за договором Клієнт не має, відповідно, сума за користування кредитом дорівнює нулю.
Предмет застави знаходиться на зберіганні у Товариства, без можливості звернення стягнення в умовах відсутності заборгованості Клієнта.

Клієнт має можливість у будь-який момент :

-витребувати належний йому предмет застави (за умови відсутності заборгованості за договором) та завершити тим самим дію договору;
-отримати грошовий транш у межах ліміту. В такому випадку з дня отримання такого траншу розпочинається розрахунок нового строку дії договору, який дорівнює кількості днів, що вказана у відповідному пункті договору.

Зміна терміну повернення кредиту та, за наявності, інших умов договору, відображається у ПАК, та вважається Сторонами такою, що вчинена в письмовій формі, виходячи з вимог, встановлених ст.207 Цивільного кодексу України.

Якщо протягом 90 днів з моменту пролонгації, Клієнт не скористався жодною з вищезгаданих можливостей, та не вчинив відповідних дії, Товариство має право ініціювати розірвання договору та повернути предмет застави Клієнту у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.


7. ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ЗОБОВЯЗАНЬ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

Повним виконанням зобов’язань Сторін вважається:

– сплата Клієнтом на користь Товариства суми кредиту та нарахованих сум за користування кредитом, з відповідною передачею (поверненням) предмета застави з володіння Товариства у володіння Клієнта;

або

– звернення стягнення на предмет застави на користь Товариства з метою подальшого погашення збитків Товариства від невиконання Клієнтом умов договору про надання кредиту.

При настанні однієї з двох вищевказаних подій, договір про надання кредиту вважається таким, що закінчив свою дію.

У разі невиконання Клієнтом, до узгодженого терміну, своїх зобов’язань за договором про надання кредиту, Товариство звертає стягнення на предмет застави у порядку, що встановлений договором про заставу майна у ломбард, положеннями п.8 Правил №2 та чинним законодавством України

Із суми, отриманої від реалізації предмета застави, Товариство задовольняє свої вимоги з повернення виданого кредиту та сум за користування кредитом, нарахованих за весь строк користування, витрат на збереження, страхування та реалізацію майна, витрат на ведення справи, пені (якщо така є), після чого залишок суми, який залишився, повертається Клієнту за його заявою.

У будь-якому разі, Товариство не має додаткових вимог до Клієнта у разі неповернення останнім суми кредиту та суми за користування кредитом. Усі вимоги повинні бути задовільнені за рахунок реалізації заставленого майна, а можливі збитки Товариства є його комерційними ризиками.


8.ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Підписуючи договір про надання кредиту, Клієнт надає Товариству однозначну, беззастережну та необмежену згоду на обробку своїх персональних даних, у тому числі їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення та використання, згідно з чинним законодавством України.
Клієнт підтверджує своїм підписом на Специфікації, що він має законне право на надання та передачу Товариству усіх без виключення даних, зазначених ним при заповненні Заявки на кредит та при укладанні договорів кредиту та застави.
Метою обробки персональних даних Клієнта є:

-аналіз Товариством отриманих даних для прийняття рішення щодо укладення договорів з Клієнтом;

-виконання Товариством умов укладених договорів;

-Інформування Клієнта про акції, нові умови, бонуси та таке інше;

-інформування Клієнта про наявні заборгованості, наближення закінчення строку дії договорів;

-передача персональних даних Клієнта, за вимогою правоохоронних органів, у передбачених Законом випадках, у розпорядження таких органів;

-передача персональних даних Клієнта в бюро кредитних історій, у передбачених Законом випадках;

-інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».

Клієнт засвідчує своїм підписом на Специфікації, що він:

-повідомлений про володільця персональних даних;

-повідомлений про обсяг, зміст та місце зберігання зібраних Товариством персональних даних;

-обізнаний про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних»

-ознайомлений та згоден з метою збору та обробки персональних даних;

-повідомлений про включення персональних даних до бази даних Товариства;

-підтверджує зміст персональних даних, які в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно мети їх обробки.

Товариство забезпечує належний захист персональних даних Клієнта у спосіб, визначений чинним законодавством України. Цей захист передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці та розповсюдженню тощо.


9. ЗНИЖКИ ТА ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Товариство може використовувати у своїй діяльності, на свій власний розсуд, такі знижки до базової відсоткової ставки:

– для окремих категорій клієнтів;
– з нагоди свят та подій;
– для окремих категорій предметів застави;
– для окремих ломбардних відділень;
– інше, що не заборонено законодавством України.

З метою заохочування клієнтів до постійного співробітництва, Товариство використовує систему індивідуальних знижок до стандартної (базової) відсоткової ставки (програма лояльності).
Учасниками цієї програми лояльності є усі клієнти Товариства.
Розрахунок поточного значення такої знижки веде ПАК, за принципом постійного зростання з кожним новим укладеним договором на конкретному ломбардному відділенні.
Застосування індивідуальної знижки провадиться протягом строку, що вказаний у договорі, як строк користування кредитом, з урахуванням можливих пролонгацій договору. У випадках перевищення Клієнтом таких строків, з наступного дня індивідуальна знижка не застосовується.


10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Всі суперечки щодо укладання та виконання договору про надання кредиту, а також з будь-яких інших питань у взаємовідносинах між Клієнтом та Товариством, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань, то така суперечка підлягає розгляду у судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці «Правила №1» набувають чинності після затвердження директором Товариства.

Зміст цих «Правил №1» доводиться до працівників Товариства під їхній особистий підпис.

Ці «Правила №1» припиняють свою дію у разі їх скасування або затвердження нового змісту.