office@umkv.co.ua

+38044 503 04 88Правила № 2


ПТ «ЛОМБАРД УМКВ і Ко»


ПРИЙМАННЯ РУХОМОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗАСТАВУ, НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ, У ЯКОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Ці Правила №2 ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» «Про приймання рухомого майна фізичних осіб у заставу, на відповідальне зберігання, у якості забезпечення зобов’язань» (надалі – «Правила №2») встановлюють порядок, за яким ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» (далі – Товариство) провадить оцінювання та схов (зберігання) рухомого майна, яке фізичні особи пропонують у якості забезпечення їх зобов’язань при отриманні ними фінансового кредиту від Товариства.

1.2 ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» є фінансовою установою – Свідоцтво ЛД №133 від 26.10.2004 р., та проводить діяльність, яку регламентують «Правила №1» та ці «Правила №2», на підставі Ліцензії «На надання коштів у позику (у тому числі на умовах фінансового кредиту)», виданої на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг України від 05.11.2015 р., та переоформленої на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.01.2017р., за №163 (діюча безстроково).

1.3. Державне регулювання такої діяльності здійснює Національний Банк України, скарги приймаються за реквізитами – м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Телефон 0-800-505- 240,
Електронна адреса nbu@bank.gov.ua

1.4. «Правила №2» набувають чинності з дати їх затвердження та підлягають оприлюдненню на веб-сайті Товариства не пізніше наступного робочого дня після такої дати, та діють до розміщення на веб-сайті нової редакції «Правил №2»


2.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цих «Правил №2», нижченаведені визначення та поняття тлумачяться наступним чином:

2.1. Ломбардна операція , у розумінні Товариства – сукупність певних дій та послуг (фінансових та супутніх), що надаються ломбардом Клієнту-фізичній особі, а саме:

-оцінювання можливого предмета застави (див.);
-визначення, виходячи з такого оцінювання, можливого максимального розміру кредиту, тобто, ліміту кредитної лінії (див.);
-ідентифікація та верифікація Клієнта (див.);
-оформлення, після погодження умов кредитування, усіх необхідних документів;
-приймання на відповідальне зберігання предмета застави (див. операція застави);
-відкриття кредитної лінії (див.) Клієнту шляхом підписання договору надання фінансового кредиту (див.);
-надання готівкових (безготівкових) грошових коштів Клієнту в межах ліміту кредитної лінії;
– приймання таких коштів від Клієнта у вигляді повернення сум кредиту (див.) та сплати сум за користування кредитом(див.);
-повернення Клієнту його майна або передача такого майна на реалізацію;

2.2. Клієнт – фізична особа, яка має намір укласти, або вже уклала з Товариством договір застави рухомого майна до ломбарду ( у цьому разі – Заставодавець).

2.3. Ломбардне відділення – відокремлений підрозділ Товариства, що не є юридичною особою і не має власного балансу. Єдиним видом діяльності ломбардного відділення є проведення ломбардних операцій від імені та за дорученням Товариства.

2.4. Програмно-апаратний комплекс (надалі ПАК) – облікова та реєструюча програмна система Товариства, що включає до себе автоматизоване робоче місце касира-експерта.
ПАК використовується Товариством ( у тому числі, але не виключно) для укладання, обслуговування та обліку договорів з фізичними особами – Клієнтами ломбарду

2.5. Касир-експерт – працівник на ломбардному відділенні, тобто, оператор ПАК, особа, що безпосередньо здійснює ломбардні операції. Касир-експерт виконує свої посадові обов’язки на підставі довіреності, що видана директором Товариства, та у межах посадової інструкції.

2.6. Заявка на отримання кредиту – документ (інформаційний блок, у тому числі усний), що містить бажані Клієнтом умови кредитування, деякі особисті дані Клієнта, необхідні для первинної ідентифікації, а також інші відомості, які Товариство вважає за необхідне отримати від Клієнта.
Надання таких відомостей – особисте рішення Клієнта, у будь – який момент він може відмовитись від подання Заявки або від вже поданої Заявки, і відповідно, від подальших послуг Товариства.
Заявка може подаватися у паперовій (на ломбардному відділенні) або у електронній формі на Веб-сайті Товариства. Заявкою на отримання кредиту вважається також усне звернення та подальша комунікація Клієнта з касиром – експертом ломбардного відділення

2.7. Ідентифікація клієнта – встановлення, за допомогою офіційних документів, персональних даних Клієнта, які необхідні для встановлення ділових відносин з останнім.

2.8. Верифікація Клієнта – встановлення відповідності наявних персональних даних Клієнта особі Клієнта.

2.9. Кредитний (фінансовій) телефон – телефонний номер, яким користується Клієнт, за допомогою якого Товариство може встановити особистість Клієнта для проведення ломбардних операцій та підписання необхідних документів шляхом використання Одноразового верифікатора.

2.10. Одноразовий верифікатор – алфавітно-цифрова (цифрова) випадкова послідовність символів у SMS-повідомленні, яку отримує Клієнт на кредитний (фінансовий) телефон від Товариства. Використовується, у тому числі, для акцепту (електронного підпису) електронних правочинів / документів Клієнтом.

2.11. Предмет застави – рухоме майно, передане Клієнтом у володіння Товариству для забезпечення грошових зобов’язань останнього по укладених між ними договорах кредиту.

2.12. Операція застави – передача предмета застави Клієнтом у володіння Товариству, на зберігання, за договором, з накладенням знаків, що свідчать заставу, або без такого.

2.13. Оцінна вартість предмета застави – погоджена з Клієнтом вартість предмета застави, яку визначає касир-експерт, та яка використовується для визначення ліміту кредитної лінії, а також для визначення межі відповідальності Товариства при зберіганні предмета застави.

2.14. Сума кредиту – грошові зобов’язання Клієнта – Позичальника, які виникають в момент отримання останнім грошових коштів (траншей – див.) у межах ліміту кредитної лінії, та зникають після повернення таких коштів Товариству. Сума кредиту підлягає поверненню не пізніше узгодженого у договорі з Клієнтом терміну.
Розрахунок поточного значення суми кредиту здійснюється автоматично, за допомогою ПАК.
У забезпечення повернення суми кредиту та суми за користування кредитом передається предмет застави.

2.15. Кредитна лінія – форма договірних кредитних відносин між Товариством і Клієнтом – Позичальником, згідно з якими останній має право самостійно визначати час, розмір та спосіб отримання й повернення грошових коштів у межах ліміту кредитної лінії, в період строку дії договору надання кредиту.

2.16. Ліміт кредитної лінії – максимально можливий розмір Суми кредиту, яку Позичальник отримує за договором надання кредиту. Ліміт кредитної лінії, зазвичай, не перевищує оцінну вартість предмета застави і розраховується, як певний відсоток від такої оцінної вартості.

2.17. Транш – визначена у грошових одиницях частина суми кредиту, що, у межах ліміту кредитної лінії, надається Клієнту-Позичальнику за його усною або письмовою або електронною заявою.

2.18. Відсоткова ставка – визначена у відносних величинах добова або річна плата за користування кредитом, що розраховується від поточної суми кредиту.

2.19. Сума за користування кредитом – перерахована у гроші відсоткова ставка, що розраховується в залежності від фактичного часу користування кредитом, та яку, згідно з договором, Клієнт зобов’язаний сплатити Товариству.

2.20. Договір про надання фінансового кредиту, Договір застави рухомого майна до ломбарду – затверджені Товариством тексти договорів, що зумовлюють усі загальні умови надання кредиту під заставу, з якими погоджується Клієнт під час їхнього укладання.

2.21. Специфікація – невід’ємна частина договорів кредиту та застави, що містить усі необхідні конкретні відомості і розрахунки по договорах.

2.22. Пролонгація договорів – подовження дії договорів на новий строк.

2.23. Реалізація предмета застави або звернення стягнення на заставлене майно – супутня операція Товариства (ломбарду) з продажу або іншого відчуження рухомого майна, що було забезпеченням зобов’язань Клієнта за договором надання кредиту, з метою виконання таких зобов’язань

2.24. Веб-сайт – інтернет сторінка Товариства з доменним ім’ям https://www.umkv.co.ua/, яка використовується, у тому числі, для інформування Клієнта про чинні умови кредитування, а також для зв’язку ПАК з платіжними сервісами, які дозволяють, з використанням реквізитів платіжних карток, здійснювати перерахування грошових коштів.

2.25. Платіжний сервіс – юридична особа, що за оплату (комісію) надає послуги з переказу грошових коштів, з використанням платіжних карток або без такого.

2.26. Офіційна електронна адреса Клієнта – адреса електронної пошти (e-mail), що була зазначена Клієнтом при проходженні процедури ідентифікації або при заповненні Заявки на отримання кредиту та верифікована за допомогою відповідної процедури.
Офіційна електронна адреса Товариства – та, що зазначена у якості такої на Веб-сайті.


3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛОМБАРДНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Для проведення операцій з виробами з дорогоцінних металів та з дорогоцінним камінням (надалі – ВДМ), ломбардне відділення обладнується та комплектується, зокрема, такими приладами і предметами:

• електронні лабораторні ваги не нижче 2-го класу точності;
• набір кислотних реактивів для апробування сплавів із золота;
• розчин хлорного золота;
• набір кислотних реактивів для апробування сплавів зі срібла;
• сортувальний папір (для оцінки дорогоцінного каміння);
• набір алмазних надфілів;
• штангенциркуль;
• скляні палички;
• лупа 6х;
• лупа 10х із сіткою (для оцінки дорогоцінного каміння);
• бязь;
• прейскурант цін на дорогоцінне каміння (для оцінки дорогоцінного каміння);
• методика визначення вмісту дорогоцінних металів у ювелірних виробах і брухті;
• методика використання розчину хлорного золота;
• таблиця обчислення ваги вставок (каміння);
• таблиця знижок на недорогоцінні метали в золотих годинниках;
• таблиця розмірів знижок на недорогоцінні метали в ювелірних виробах і брухті;
• таблиця перекладу проб з каратної чи золотникової системи в метричну;
• каталог визначення проб у золотих монетах.

На ломбардному відділенні вимірювальні прилади встановлюються на робочому місці касира-експерта таким чином, аби Клієнт – Заставодавець мав можливість переконатися в правильності зважування і оцінки ВДМ (зокрема, визначення проби та ваги, видалення штифтів, визначення недорогоцінних вставок та т.і.).


4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ В ЗАСТАВУ І НА СХОВ ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І З ДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ

Перелік виробів з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням, що можуть бути прийняті в заставу і на схов:

• ювелірні вироби з дорогоцінних металів (золото, срібло, платина, паладій) із вставками з дорогоцінного і штучного каміння і без таких;
• монети зі вмістом дорогоцінних металів: старого (дореволюційного і радянського) виготовлення, ювілейні і пам’ятні монети, іноземні монети;
• медалі і жетони дореволюційного виготовлення, іноземні, а також радянські ювілейні і пам’ятні медалі зі вмістом дорогоцінних металів;
• корпуси вітчизняних і іноземних годинників з дорогоцінного металу;
• срібні оправи порцелянових і кришталевих виробів;
• вироби зі срібла (столові прибори, портсигари, скриньки, свічники).
• предмети релігійного культу зі змістом дорогоцінних металів.
• елементи знімних протезів, зубні протези з золота, срібла, платини, що були в користуванні, а також диски зубів.
• дорогоцінне каміння (діаманти, смарагди, сапфіри), перли, вирощені смарагди і вироби з ними;
• самоцвітне грановане каміння (аметисти, топази, хризопрази, аквамарини, агати, сердоліки, малахіти, нефрити й ін.) і вироби з ними;
• намиста із напівкоштовних і виробних каменів з наскрізними отворами на нитках і розсипом;
• камеї в оправі і без оправи, агатові, коралові, на раковині;
• інші вироби, не заборонені до прийому в заставу і на схов законодавством України.

Забороняється приймати в заставу і на схов:

• алмазну сировину і напівфабрикати;
• золото, платину, паладій і срібло в зливках неювелірних проб, у самородках, шліху, пластинах, дроті, деталях ;
• сусальне золото, напівфабрикати ювелірного і зубопротезного виробництва;
• дорогоцінні метали у виробах виробничого і лабораторного призначення (заклепки, лабораторний посуд і ін.);
• дорогоцінне каміння (алмази, рубіни, сапфіри, смарагди), а також природні перли в необробленому вигляді;
• дорогоцінні метали у вигляді виробничих відходів;
• предмети, вилучені з цивільного обігу, на продаж яких встановлений особливий порядок (холодна, вогнепальна зброя – в оправі та ін.);

Касир-експерт провадить оцінювання ВДМ відповідно до наказу директора Товариства, по вазі та за пробою вмісту дорогоцінного металу. Ювелірна або мистецька цінність ВДМ до уваги не береться, та у сумі оцінної вартості не враховується.

Оцінювання вставок дорогоцінних каменів, (зазвичай, діамантів), у разі необхідності, провадиться по вазі, чистоті каменю і кольору, типу і формі огранювання згідно з розцінками, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Якщо є сумніви щодо справжності відбитку проби або у випадку відсутності такого, касир-експерт, за згодою Клієнта, проводить апробування і використовує відповідні хімічні реактиви.

У разі відмови Клієнта від апробування, майно в заставу і на схов не приймається.

Зважування ВДМ провадиться з точністю:

• золото, платина, вироби з них 0.01 г
• срібло і вироби зі срібла 0.10 г
• напівкоштовне й виробне каміння 0.01 карата
• дорогоцінне каміння без оправи 0.01 карата
• дорогоцінне каміння в оправі 0.10 карата

У разі незгоди Клієнта з оцінною вартістю ВДМ, що визначив касир-експерт, майно Клієнту повертається, договір застави не укладається.

Під час огляду, оцінювання й перевірки складається короткий опис предмету застави, який фіксується у ПАК та обов’язково включає до себе усі виявлені недоліки.

Після визначення оцінної вартості й здійснення короткого опису предмета застави, обов’язкової ідентифікації та верифікації Клієнта, за допомогою ПАК може бути надрукований й укладений (тобто, підписаний Товариством та Клієнтом) договір застави рухомого майна до ломбарду.


5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ В ЗАСТАВУ І НА СХОВ ПРЕДМЕТІВ , що не є ВДМ

Крім виробів з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням, у заставу та на схов можуть бути прийняті будь-які предмети рухомого майна, вільний обіг яких не заборонено на території України, які не підлягають державній реєстрації та володіння якими не потребує спеціальних дозволів.
Касир-експерт провадить оцінювання таких предметів відповідно до власного досвіду та методичних вказівок, розроблених Торговельно-ревізійним відділом Товариства. До уваги при цьому беруться усі фактори, що суттєво впливають на справедливу вартість предмету, що запропонований Клієнтом у якості застави.
Результатом є встановлення оцінної вартості предмету застави, яка максимально наближена до його ринкової (ліквідної) вартості. Під час оцінювання й перевірки складається короткий опис предмету застави, який обов’язково включає усі виявлені недоліки.
У разі незгоди Клієнта з оцінною вартістю предмета застави, що визначив касир-експерт, майно Клієнту повертається, договір застави не укладається.

Після визначення оцінної вартості й здійснення короткого опису предмета застави, обов’язкової ідентифікації та верифікації Клієнта, за допомогою ПАК може бути надрукований й укладений (тобто, підписаний Товариством та Клієнтом) договір застави рухомого майна до ломбарду.


6. УМОВИ, за ЯКИХ РУХОМЕ МАЙНО МОЖЕ БУТИ ПРИЙНЯТЕ У ЗАСТАВУ, НА ЗБЕРІГАННЯ.

6.1. Клієнту-Заставодавцю надано інформацію, зазначену в ст.10 (п.п. 6 – 11) Закону України “Про Захист прав Споживача” у повному обсязі, а саме :

«……..6. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.
7. Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі (послузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.
8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги), або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
9. Виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).
Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.
10. Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну споживача, що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт (надання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із законодавством.
11. Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов’язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).
Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов’язань щодо їх оплати…..»

6.2. Заставодавець заявляє та засвідчує власним підписом у договорі застави, що майно, яке він передає у заставу, є виключно його приватною власністю, при цьому право власності на таке майно, набуте Заставодавцем, є правомірним, нікому іншому це майно не належить, під заставою або у найму у третіх осіб не перебуває, не є об’єктом судових суперечок та не перебуває під забороною відчуження та переміщення (арештом).


7. ЗБЕРІГАННЯ ВДМ та ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЗАСТАВИ
на ЛОМБАРДНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Усі ВДМ (золоті вироби і вироби зі срібла, дорогоцінне каміння і годинники у золотих корпусах, монети та ін.) зберігаються у вогнетривкому сейфі (шафі), який розташований в спеціальному сховищі ломбардного відділення.
Протягом робочого часу сейф має бути постійно у закритому (на ключ) стані, без вставлених у замки сейфа ключів.

Приміщення для збереження цінностей та периметр ломбардного відділення по закінченні робочого дня передаються під охорону (зазвичай, пультову) відповідній службі, з якою Товариство має договір на таку охорону.

Кожен виріб ВДМ зберігається в окремому поліетиленовому пакеті з ярликом. Ярлик обов’язково містить такі реквізити:
• найменування (опис) виробу;
• номер виробу (договору);
• дата прийняття в заставу;
• проба;
• загальна вага;
• вага без вставок;
• підпис касира-експерта;

Забороняється зберігати прийняті в заставу і на схов ВДМ поза сейфом, навіть тимчасово.

Забороняється залишати будь-які цінності на збереження у ломбардному відділенні без оформлення відповідних документів.

Інші предмети застави зберігаються у приміщенні ломбардного відділення, на стелажах або полицях, у спосіб, що виключає їх псування.

В окремих випадках, за згодою Клієнта, Товариство може зберігати предмети застави у третіх осіб (або у самого Клієнта), на підставі договорів про відповідальне зберігання. Таке може трапитись, наприклад, у випадку застави великогабаритного або ж важкопересувного рухомого майна, а також у інших подібних випадках.

Товариство несе відповідальність перед Клієнтом за втрату або пошкодження предмета застави, у межах оцінної вартості такого предмету.


8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ на ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

Звернення стягнення на предмет застави провадиться тільки і виключно у випадку, якщо Клієнт – Позичальник ломбарду вчасно не виконав своїх зобов’язань з повернення суми кредиту та суми за користування кредитом згідно з укладеними з Товариством відповідними договорами.

Факт такого невиконання вважається наданням Клієнтом дозволу Товариству на розпорядження предметом застави та дорученням діяти від його імені щодо цього майна.

Процедура звернення стягнення на предмет застави провадиться службами центрального офісу Товариства, з відповідним оформленням документів – актів передачі, договорів, накладних тощо.

Можливі такі варіанти звернення стягнення на предмет застави:

• реалізація предметів застави з дорогоцінних металів у Державну Скарбницю України, обов’язкова передпродажна підготовка та оформлення документів провадиться на підставі укладеного з Державною Скарбницею України договору;
• реалізація предметів застави у власних магазинах;
• передача на реалізацію предметів застави третім особам на договірних підставах;
• передача предметів застави третім особам після використання операцій цесії або факторінгу;
• приймання предметів застави на баланс Товариства;
• інша реалізація, не заборонена Законодавством України

Рішення про передачу предмета застави у центральний офіс Товариства, для подальшого оформлення звернення стягнення, приймає касир-експерт, отримавши відповідні відомості від ПАК.


9. СТРОК ДІЇ та ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ про ЗАСТАВУ МАЙНА

Договір про заставу рухомого майна до ломбарду між Товариством та Клієнтом укладається одночасно з укладанням тими ж Сторонами договору про надання фінансового кредиту.
Обидва договори мають єдину Специфікацію, однакову нумерацію та однаковий термін закінчення, при цьому обидва договори діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
Повним виконанням зобов’язань Сторін вважається:

– сплата Клієнтом на користь Товариства нарахованих сум за користування кредитом та суми кредиту, з відповідною передачею (поверненням) предмета застави з володіння Товариства у володіння Клієнта;

або

– звернення стягнення на предмет застави на користь Товариства з метою подальшого погашення збитків Товариства від невиконання Клієнтом умов договору про надання кредиту.

Договір про заставу рухомого майна до ломбарду може бути пролонгований одночасно з договором про надання фінансового кредиту. Умови такої пролонгації регламентовані п.6 «Правил №1 ПТ «Ломбард УМКВ і Ко» про надання фінансових кредитів».

Зміна терміну закінчення договору застави та, за наявністю, інших умов договору, відображається у ПАК, та вважається Сторонами такою, що вчинена в письмовій формі, виходячи з вимог, встановлених ст.207 Цивільного кодексу України.


10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори та суперечки щодо укладання та виконання договору застави рухомого майна до ломбарду, а також з будь-яких інших питань у взаємовідносинах між Клієнтом та Товариством, підлягають врегулюванню шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань, то такий спір підлягає розгляду у судовому порядку, згідно діючого законодавства України.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці «Правила №2» набувають чинності після затвердження директором Товариства.
Зміст цих «Правил №2» доводиться до працівників Товариства під їхній особистий підпис.
Це «Правила №2» припиняють свою дію у разі їх скасування або затвердження нового змісту.